« ఆరాధనకు యోగ్యుడా నిత్యము స్తుతియించెదను
Aaradhanaku yogyuda
share with whatsapp

పల్లవి:
ఆరాధనకు యోగ్యుడా నిత్యము స్తుతియించెదను   
నీ మేలులను మరువక నే ఎల్లప్ఫుడు - స్తుతి పాడెదను    (2X)
ఆరాధన ఆరాధన    (2X)
నీ మేలులకై ఆరాధన - నీ దీవెనకై ఆరాధన    (2X)
ఆరాధన ఆరాధన    (2X)
1.
దినమెల్ల నీచేతులు చాపి - నీ కౌగిలిలొ కాపాడుచుంటివే    (2X)
నీ ప్రేమ నీ జాలి నీ కరుణకై - నా పుార్ణ హృదయముతొ సన్నుతింతును    (2X)
ఆరాధన ఆరాధన    (2X)
నీ ప్రేమకై ఆరాధన - నీ జాలికై ఆరాధన    (2X)
ఆరాధన ఆరాధన    (2X)
...ఆరాధనకు...
2.
ధనవంతులుగా చేయుటకు - దారిద్ర్యత ననుభవించినావు    (2X)
హెచ్హించి ఘనపరచిన నిర్మలాత్మడా - పుార్ణత్మ మనస్సుతొ కొనియాడెదను    (2X)
ఆరాధన ఆరాధన    (2X)
నీ కృప కొరకై ఆరాధన - ఈ స్తితి కొరకై ఆరాధన    (2X)
ఆరాధన ఆరాధన    (2X)
...ఆరాధనకు...