« యేసు నీవే చాలు నాకు
Yesu neeve chaalu naaku verevvaru
share with whatsapp

పల్లవి:
యేసు నీవే చాలు నాకు – వేరెవ్వరు అక్కరలేదు   
నీవే నా ప్రాణము – నీవే నా ధ్యానము   
మనుషులు నను మరచినా – నా వారే విడిచినా   
...యేసు...
1.
నింగి నేల మారినా – స్థితి గతులు మారినా    (2X)
ఎన్నడెన్నడు మారనిది యేసు నీ ప్రేమ   
ఎన్నడైనను వీడనిది క్రీస్తు నీ ప్రేమ   
కంటి పాపవలె కాయు నీవుండగా   
...యేసు...
2.
దారి తొలగి యుండగా – మార్గమును చూపించిన    (2X)
ముళ్ల కిరీటము శిరముగ ధరియించినా – మారని ప్రేమ   
రక్తము నాకై చిందించినా – రక్షకుని ప్రేమ   
నిత్య జీవమొసగె నీవుండగా   
...యేసు...