« శక్తి చేత కాదనెను బలముతోనిది కాదనెను
Shakthi chetha kaadhanenu
share with whatsapp

పల్లవి:
శక్తి చేత కాదనెను బలముతోనిది కాదనెను    (2X)
నా ఆత్మ ద్వారా దీని చేతునని యెహోవ సెలవిచ్చెను    (2X)
...శక్తి...
1.
ఓ గొప్ప పర్వతమా జెరుబ్బాబెలు నడ్డగింపను    (2X)
ఎంత మాత్రపు దానవు నీవనెను    
చదును భూమిగా మారెదవు    (2X)
...శక్తి...
2.
ఓ ఇశ్రాయేలు విను నీ భాగ్యమెంత గొప్పది    (2X)
యెహొవా రక్షించిన నిన్ను బోలిన వారెవరు    (2X)
...శక్తి...
1.
Shakthi Chetha Kaadhanenu    
Balamuthonidhi Kaadhanenu    (2X)
Naa Aathma Dhwaaraa Dheeni Chethunani   
Yehova Selavichchenu    (2X)
...Shakthi...
2.
O Goppa Parvathamaa    
Jerubbaabelu Naddagimpanu    (2X)
Entha Maathrapu Dhaanavu Neevanenu   
Chadhunu Bhoomigaa Maaredavu     (2X)
...Shakthi...
3.
O Ishraayelu Vinu   
Nee Bhaagyamentha Goppadhi     (2X)
Yehovaa Rakshinchina Ninnu   
Bolina Vaarevaru    (2X)