« ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
Aascharyakarudu aalochanakartha
share with whatsapp

పల్లవి:
ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త నిత్యుడగు తండ్రి బలవంతుడు   
లోకాన్ని ప్రేమించి తన ప్రాణమునర్పించి తిరిగి లేచిన పునరుద్ధానుడు   
రండి మన హృదయాలను ఆయనకు అర్పించి    
ఆత్మతో సత్యముతోను ఆరాధించెదము ఆరాధించెదము   
ఆరాధన ఆరాధన యేసయ్యకే ఈ ఆరాధన   
పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు మన దేవుడు అతి శ్రేష్ఠుడు   
రాజులకే రారాజు ఆ ప్రభువునే పూజించెదం   
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా   
1.
సత్య స్వరూపి సర్వాంతర్యామి సర్వాధికారి మంచి కాపరి   
వేలాది సూర్యుల కాంతిని మించిన మహిమా గలవాడు మహా దేవుడు   
రండి మనమందరము – ఉత్సాహగానములతో   
ఆ దేవ దేవుని – ఆరాధించెదము ఆరాధించెదము   
ఆరాధన ఆరాధన యేసయ్యకే ఈ ఆరాధన   
పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు మన దేవుడు అతి శ్రేష్టుడు   
రాజులకే రారాజు ఆ ప్రభువునే పూజించెదం   
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా   
1.
Aascharyakarudu Aalochanakartha   
Nithyudagu Thandri Balavanthudu   
Lokaanni Preminchi Thana Praanamunarpinchi   
Thirigi Lechina Punarudhdhaanudu   
Randi Mana Hrudhayaalanu Aayanaku Arpinchi   
Aathmatho Sathyamuthonu   
Aaraadhinchedamu Aaraadhinchedamu   
Aaraadhana Aaraadhana Yesayyake Ee Aaraadhana   
Parishudhdhudu Parishudhdhudu Mana Dhevudu Athi Shreshtudu   
Raajulake Raaraaju Aa Prabhuvune Poojinchedham   
Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah   
2.
Sathya Swaroopi Sarvaantharyaami   
Sarvaadhikaari Manchi Kaapari   
Velaadhi Sooryula Kaanthini Minchina   
Mahimaa Galavaadu Mahaa Dhevudu   
Randi Manamandharamu – Utsaahagaanamulatho   
Aa Dheva Dhevuni – Aaraadhinchedhamu Aaraadhinchedhamu   
Aaraadhana Aaraadhana Yesayyake Ee Aaraadhana   
Parishudhdhudu Parishudhdhudu Mana Dhevudu Athi Shreshtudu   
Raajulake Raaraaju Aa Prabhuvune Poojinchedham   
Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah